Privacy & Voorwaarden

Schrijf uit

Vul onderstaand formulier in, als u niet langer onze nieuwsbrief wilt ontvangen.

Privacy & Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

Verkoper

Deze website is eigendom van Sara Vangindertael, verder benoemd als Hipkid.
Gevestigd: Kroonstraat 82, 3018 Wijgmaal, België.
Telefoon: +32 (0)488 290 570
E-mail: saar@hipkid.be
BTWnummer: BE 0639.617.802
Sara Vangindertael is ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen (KBO) onder het nummer 0639.617.802


Toepassing

 • De algemene voorwaarden zoals hier omschreven zijn van toepassing op ieder product aangeboden op de Hipkid e-shop en alle leveringen. Iedere bestelling impliceert de aanvaarding van de verkoopsvoorwaarden.
 • Op de algemene voorwaarden van Hipkid is uitsluitend het Belgisch recht van toepassing.

 

Aankoop en betaling

 • De overeenkomst tussen Hipkid en u als koper komt tot stand op het moment dat u de door Hipkid gestelde voorwaarden heeft geaccepteerd en daaraan heeft voldaan. Het ontbreken van een gewone handtekening doet niet af aan de verbindende kracht van het aanbod en de aanvaarding daarvan.
 • Hipkid behoudt zich het recht om een bestelling te weigeren of aan extra voorwaarden te onderwerpen zoals bij grote orders, bestellingen door minderjarigen, onvolledige bestelprocedures of problemen bij vorige orders.
 • Hipkid bevestigt altijd de aankoop per e-mail. Wanneer er nog geen bevestigingsmail is verstuurd, is de overeenkomst nog niet van kracht. De bevestiging wordt naar het door de koper opgegeven e-mail adres verstuurd. Het is de verantwoordelijkheid van de koper om erop toe te zien dat de berichten niet in de spamfolder terechtkomen.
 • Betaling van producten gekocht bij Hipkid geschiedt uitsluitend vooraf per overschrijving (bankgiro) of via andere voorgestelde betaalmiddelen.
 • De geleverde goederen blijven eigendom van Hipkid tot de volledige betaling van de prijs, inclusief alle kosten en lasten, nalatigheidsintresten en vergoedingen. Bij niet betaling behouden wij ons het recht voor de goederen terug te nemen, van rechtswege en op kosten van de koper.
 • In geval van niet tijdige betaling is Hipkid bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden of (verdere) levering op te schorten tot het moment waarop u de betalingsverplichtingen volledig bent nagekomen.


Levering en levertijden

 • De vermelde leveringstermijnen zijn niet bindend, maar worden louter als aanwijzing gegeven. Geen enkele vertraging in levering kan aanleiding geven tot verbreking van de koop of betaling van schadevergoeding ten voordele van de koper, behoudens in geval van opzettelijke vertraging.
 • Hipkid heeft het recht gedeeltelijke leveringen te verrichten. In geval van niet-levering van de goederen worden de eventueel door de koper betaalde sommen terugbetaald zonder intrest of andere vergoeding.
 • Indien een product dat tijdelijk niet op voorraad is door u wordt besteld, zal worden aangegeven wanneer het product weer beschikbaar is.
 • Zodra de te leveren goederen op het aangegeven afleveradres zijn geleverd, gaat het risico, waar het deze producten betreft, over op de koper.
 • Bij leveringen in het buitenland kunnen afwijkende voorwaarden gelden.
 • Hipkid levert in de volgende landen: België, Luxemburg, Nederland, Frankrijk, Duitsland.
 • Levering geschiedt normaliter via bpost (www.bpost.be). Hiervan kan worden afgeweken op basis van gewicht, leveringsadres e.d.. De klant wordt desgevallend voorafgaand op de hoogte gebracht. Voor meer info over onze logistieke partners, gelieve ons te contacteren.
 • Foutieve doorgegeven leveringsadressen zijn de verantwoordelijkheid van de koper en kunnen aanleiding geven tot extra kosten.
 • De leverings- of verzendkosten worden u meegedeeld voor het bevestigen van uw aankoop. Als de verzendingskosten niet automatisch kunnen worden berekend, dan wordt dit vermeld en/of wordt er een indicatie van de verzendingskosten meegegeven.
 • Er worden geen goederen opgestuurd via brievenpost omdat hierop geen track & trace is voorzien.
  Verzendkosten:
  Binnen België:
  5,50 euro

  Nederland, Luxemburg:
  8,00 euro 

  Frankrijk, Duitsland:
  12,00 euro

  Gratis verzending bij een minimum order van 150 euro in België, Nederland en Luxemburg.   

 

Productinformatie

 • Informatie, afbeeldingen, mondelinge mededelingen, opgaven etc. met betrekking tot alle aanbiedingen en de belangrijkste kenmerken van de producten die telefonisch of via e-mail worden verstrekt, worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of gedaan. Hipkid is niet aansprakelijk voor de door haar verstrekte adviezen, druk- en zetfouten op de website of door leveranciers of producenten verstrekte technische gegevens.
 • Bij ieder product wordt de beschikbaarheid aangegeven. Producten die niet op voorraad zijn of (tijdelijk) niet kunnen worden geleverd, kunnen ook niet gekocht worden. Ze kunnen wel verschijnen op de website, maar een aankoopknop zal ontbreken. Hipkid doet er alles aan om deze gegevens correct mee te delen. Toch kan het voorvallen dat er een onmogelijkheid tot leveren voorvalt. Dit kan door onopzettelijke foutieve stockgegevens of producten die niet meer leverbaar zijn door de leveranciers. In deze gevallen zal Hipkid u zo snel mogelijk verwittigen en u een oplossing voorstellen.
 • De producten aangeboden door Hipkid voldoen aan de wettelijke normen en mogen online worden verkocht.
 • Het is mogelijk dat Hipkid op haar website links opneemt naar andere websites die mogelijk interessant of informatief zijn voor de bezoeker. Dergelijke links zijn louter informatief. Hipkid is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de website waarnaar wordt verwezen of het gebruik daarvan.

 

Bedenktijd en retourneren

 • In het kader van de verkoop op afstand aan consumenten die binnen het toepassingsgebied vallen van de Wet van 6 april 2010 heeft de consument het recht aan de verkoper mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen de 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering. 
 • Ingeval de consument zich op deze mogelijkheid beroept, moet hij dit binnen de gestelde termijn van 14 kalenderdagen aan Hipkid schriftelijk of telefonisch kenbaar maken.
 • De koper moet de goederen in originele staat en verpakking op eigen risico en kosten terugsturen naar Hipkid, Kroonstraat 82, 3018 Wijgmaal, België. Ongefrankeerde of onvoldoende gefrankeerde zendingen worden steeds geweigerd en teruggestuurd naar afzender.
 • Goederen die specifiek voor de koper zijn ontworpen worden niet teruggenomen en de koper kan zich dus niet beroepen op het verzakingsbeding.
 • Hipkid betaalt u het complete aankoopbedrag inclusief verzendkosten binnen 30 dagen na ontvangst van de goederen terug. Als blijkt dat de goederen niet conform de voorwaarden van het verzakingsrecht zijn ontvangen dan wordt het aankoopbedrag inclusief de verzendkosten niet, of niet volledig terugbetaald. Het product blijft in dat geval uw eigendom. Op uw verzoek kan het product ook opnieuw naar u worden verstuurd, mits het betalen van de bijhorende verzendkosten.

 

Klachten

 • Klachten dienen, om ontvankelijk te zijn, ons toe te komen: in geval van klacht wegens niet-conforme levering, 8 dagen na de levering en in geval van verborgen gebreken, 8 dagen na ontdekking van het gebrek of na het moment waarop dergelijke ontdekking redelijkerwijze had kunnen gebeuren. Het in ontvangst nemen van de goederen door de koper dekt elk mogelijk gebrek of niet-conformiteit die dan kon worden vastgesteld.
 • De kosten voor het retourneren van goederen die vallen onder niet-conforme levering of verborgen gebreken, zijn ten laste van Hipkid.
 • Hipkid behandelt klachten steeds binnen de redelijke termijn van 7 kalenderdagen.

 

Waarborg

 • De waarborg van Hipkid beperkt zich tot de waarborg voor verborgen gebreken en de waarborg ingeval van consumentenkoop, beiden voorzien in het Burgerlijk Wetboek.
 • Hipkid staat enkel in voor de schade die het gevolg is van opzet of grove fout. Hipkid is niet aansprakelijk voor algemene of bijzondere onrechtstreekse schade, van welke aard ook, door de koper geleden.

 

Overmacht

 • Hipkid is niet aansprakelijk voor een vertraging in de uitvoering of voor een niet-uitvoering van haar verbintenissen omwille van gebeurtenissen buiten haar normale controle, inbegrepen productieonderbrekingen, moeilijkheden bij aanvoer of tekorten aan grondstoffen, werkkrachten, energie of transport of vertragingen in transport, stakingen, lock-outs, werkonderbrekingen of andere collectieve arbeidsgeschillen, die hetzij Hipkid, hetzij Hipkids leveranciers raken, en dit zelfs indien de gebeurtenissen voorzienbaar zijn.

 

Prijzen

 • Voor het afrekenen worden u de prijzen van de goederen meegedeeld. Alle prijzen zijn uitgedrukt in Euro's en zijn inclusief BTW. Verzendkosten worden apart vermeld.
 • Als Hipkid met u een bepaalde prijs overeenkomt, is Hipkid niettemin gerechtigd tot verhoging van de prijs.
 • Als een prijsverhoging plaatsvindt na het sluiten van de overeenkomst, kan u de overeenkomst ontbinden ongeacht het percentage van de verhoging. 
 • Aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt en voor de termijn die desgevallend wordt opgegeven.
 • Een op naam gestelde offerte heeft een geldigheidsduur van 2 weken, tenzij een andere termijn in de offerte staat vermeld.

 

Betaling

 • De facturen zijn betaalbaar op onze zetel te 3018 Wijgmaal, Kroonstraat 82, op de vervaldag, netto zonder korting, tenzij anders vermeld op de factuur.
 • Elke klacht betreffende facturen dient, om ontvankelijk te zijn, gedetailleerd bij aangetekende brief te worden geformuleerd binnen 3 dagen na ontvangst van de factuur.
 • In geval van achterstallige betalingen zullen de openstaande factuurbedragen van rechtswege en zonder dat enige voorafgaandelijke ingebrekestelling noodzakelijk is, de intresten aangerekend worden à rato van 1% per maand vanaf de factuurdatum. Bij wanbetaling en indien een aanmaning per gewone brief 14 dagen zonder gevolg is gebleven zal daarenboven een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd zijn ten belope van 10% van de openstaande bedragen. Hipkid behoudt zich het recht voor om bij elke gehele of gedeeltelijke niet-betaling van een factuur op de vervaldag of enige andere inbreuk van de koper op zijn verbintenissen onder de overeenkomst, van rechtswege en zonder ingebrekestelling, de uitvoering van alle overeenkomsten met de koper te schorsen of deze met onmiddellijke ingang te beëindigen, zonder nood aan enig gerechtelijke tussenkomst en alle zelfs nog niet-vervallen schuldvorderingen onmiddellijk op te eisen of de levering slechts uit te voeren tegen contante betaling, niettegenstaande vroegere overeenkomsten en onverminderd enig ander recht dat wij kunnen laten gelden.
 • Het niet onmiddellijk optreden tegen een tekortkoming van de koper, kan in geen geval worden beschouwd als een verzaking van onzentwege om ons later op deze tekortkoming te beroepen.


Intellectuele eigendomsrechten

 • De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo's, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden, e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan Hipkid of rechthoudende derden.
 • U dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten welke rusten op de door Hipkid geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.

 

Geschillen

 • Op alle rechten en verplichtingen, aanbiedingen en overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze voorwaarden, is uitsluitend het Belgisch recht van toepassing. De Belgische rechtbanken zijn exclusief bevoegd.
 • Alle geschillen die verband houden met of voortvloeien uit aanbiedingen van Hipkid of overeenkomsten die met haar gesloten zijn, worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Leuven, tenzij een dwingende wetsbepaling uitdrukkelijk een andere rechter als bevoegd aanwijst.

 

Persoonsgegevens

 • Door te bestellen op de internet site van Hipkid, staat de koper uitdrukkelijk toe over te gaan tot de verwerking en het gebruik van zijn/haar persoonsgegevens voor doeleinden zoals de administratie van het klantenbestand, het beheer van bestellingen, leveringen en facturen, het opvolgen van de solvabiliteit, marketing en reclame.
 • De verwerking voor marketingdoeleinden en de geïndividualiseerde reclame gebeurt enkel indien de klant zich hiertoe uitdrukkelijk akkoord heeft verklaard tijdens het bestelproces. Hipkid zal de gegevens niet overmaken aan derden.
 • De koper heeft voor alle gegevens het recht op inzage en verbetering. De koper heeft ten alle tijde het recht om zich kosteloos te verzetten tegen de verwerking voor direct marketing doeleinden.
 • Voor meer informatie wordt de koper uitgenodigd zich te wenden tot het openbaar register bijgehouden door de Commissie voor Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer te Brussel.


Bewijs

 • Alle partijen aanvaarden binnen het kader van hun relaties het electronisch bewijs (e-mail, backups, ...).

 

Scheidbaarheid

 • Indien een artikel van deze voorwaarden wordt nietig verklaard, zal deze nietigheid de geldigheid van de overige artikelen niet aantasten.

 

 

 

 

PRIVACY

Bestellen bij Hipkid vereist dat u ons uw klantengegevens bezorgt. Daarom doen we bij Hipkid al het nodige om uw privacy te beschermen en zijn uw persoonlijke gegevens veilig bij ons.


Gegevens

We gebruiken deze gegevens voor de administratie van uw bestellingen, leveringen en facturen, het opvolgen van betalingen en voor marketing- en reclamedoeleinden. Dit laatste enkel in zoverre u hiertoe uw akkoord hebt gegeven tijdens het bestelproces.

U heeft steeds het recht om af te zien van de reclame- en marketingacties. U kan steeds uitschrijven door de uitschrijflink onderaan de mails of op onze site aan te klikken of door een mail te sturen naar saar@hipkid.be. Wij sturen u dan geen mailings of nieuwsbrieven meer.

Welke gegevens vragen en gebruiken wij?       

 1. Uw naam, adres en telefoonnummer om de bezorging van uw product correct af te handelen.
 2. Uw e-mailadres om u op de hoogte te houden van uw bestelling.
 3. Betalingsinformatie zoals uw kredietkaart- of bankrekeningnummer (via de beveiligde server van Paypal) om uw bestelling veilig af te ronden.


Veiligheid

Wanneer wij uw gegevens ontvangen of overdragen op onze website, gebruiken we steeds de coderingstechnologieën die erkend worden als gangbare standaarden binnen de IT-sector. We hebben de nodige veiligheidsmaatregelen ingevoerd om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging te voorkomen van informatie die wij ontvangen op onze site. Het nummer van uw kredietkaart en haar vervaldag worden ingegeven via een beveiligde server van Paypal. Wij kunnen nooit uw credit card gegevens zien of opvragen. Winkelen bij Hipkid is volledig veilig dankzij de goede samenwerking met Paypal.


Contact

Wenst u te reageren op ons privacy-beleid, dan kan u ons contacteren:

 1. via e-mail: saar@hipkid.be
 2. via telefoon: +32 (0)488 290 570
 3. per post: Kroonstraat 82, 3018 Wijgmaal, België

Als koper hebt u steeds recht op inzage en verbetering van uw gegevens. Als u toegang wenst tot deze informatie of deze wenst te corrigeren, gelieve ons dan te contacteren op het hierboven vermelde adres.

 

Uw persoonsgegevens worden niet doorgegeven, verhuurd of verkocht aan derden.

 

Hipkid kan de consumenteninformatie gebruiken voor nieuwe doeleinden die nog niet voorzien zijn in ons 'privacy-beleid'. In dat geval zullen wij u contacteren alvorens uw gegevens te gebruiken voor deze nieuwe doeleinden, om u op de hoogte te stellen van de wijzigingen aan ons reglement voor de bescherming van persoonlijke gegevens en om u de kans te bieden uw deelname te weigeren.

 

Als u vindt dat onze site niet in overeenstemming is met ons privacy-beleid, neem dan contact op via de bovenvermelde contactgegevens.